Tag: Bord Gais Energy Theatre

News

Jon Hopkins will take his Polarity Tour to Dublin’s Bord Gáis Energy Theatre

Acclaimed producer Jon Hopkins will return to Dublin next year as he takes his Polarity Tour to the Bord Gáis Energy Theatre.